COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT

Estalvi de combustible

El Combustible necessari per a produir l’equivalent a l’energia generada per la instal·lació fotovoltaica aquí proposta pot mesurar-se en relació a l’energia continguda en un barril de petroli (BEP*)

Així, la quantitat de combustibles fòssils estalviats amb l’adopció de tecnologies renovables per a la producció d’electricitat, expressada en barrils de petroli és:

Emissions evitades

A més, la instal·lació fotovoltaica permetria la reducció de substàncies contaminants en l’atmosfera, gasos que contribueixen a aquest efecte hivernacle. Les emissions d’aquests gasos equivalen a les absorbides per:

*Barril Equivalent de Petroli: 1.700 kWh, aproximadament.

** Emissions atmosfèriques específiques (kg CO2e/kWh): CO2=0,46254 | CH4=0,00044 | N2O=0,00236 | Total GEI=0,46534 CO2eq (Gasos d’Efecte d’hivernacle). Font: 2016 UK Greenhouse gases Conversion Factors.